Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SmartDodos B.V. versie 1.0 december 2017

Door koop of aanvaarding van Diensten en Producten van SmartDodos ga je een overeenkomst aan met SmartDodos. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van SmartDodos (hierna “Algemene Voorwaarden”) van toepassing.

Definities

Aanvraag

Het verzoek van een Klant voor het leveren van een Product en/of een Dienst;

Abonnement

De overeenkomst tussen SmartDodos en de Klant op grond waarvan de Klant een Dienst ontvangt. Dit kan een betaald en een onbetaald abonnement zijn.

SmartDodos

SmartDodos B.V., gevestigd aan de Straatweg 108b, 3604BD MR te Maarssen onder KVK nummer 70253781, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, verder genoemd als “SmartDodos”.

Umeter

Partner van SmartDodos: Umeter Handelsnaam van Ampera energie, kvk number: 63831856 gevestigd aan Boomgaardweg 43, 1326CT Almere, verder genoemd als  “Umeter”

Dienst of Diensten

Dit zijn onbetaalde (standaard) diensten en/of (aanvullende) betaalde diensten die SmartDodos levert aan haar Klanten. Een overzicht van de Diensten met bijbehorende tarieven en voorwaarden is gepubliceerd op de website. Voor betaalde diensten wordt een abonnement afgesloten. Onbetaalde diensten zijn onder meer inzicht in het verbruik van elektriciteit en gas en de vergelijking (inclusief besparing) t.o.v. het verbruik van voorgaand jaar;

Klant

De natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag heeft ingediend, een Product en/of Dienst heeft afgenomen en/of een Abonnement is aangegaan en die een elektriciteits- en/of gas aansluiting heeft.

Klantenservice

De klantenservice van SmartDodos, onder meer beschikbaar voor het indienen van een Aanvraag en voor de beantwoording van vragen en ondersteuning bij de oplossing van problemen bij het gebruik van de Producten en Diensten. De Klantenservice is online te bezoeken via de website.

Perceel

Het bij de Klant in gebruik zijnde (deel van een) gebouw of woning waarin de Producten van SmartDodos zich bevinden of waar deze wordt geïnstalleerd.

Product of Producten

Door SmartDodos (of in opdracht van SmartDodos) ontwikkelde en geproduceerde apparatuur en bijbehorende randapparatuur die meetgegevens van levering en productie van energie meet, verstuurd en weergeeft en daarmee de levering van standaard en aanvullende Diensten mogelijk maakt. Dit betreft onder meer sensoren, schakel apparatuur en een verwerkingsunit.

Website

De website van SmartDodos (www.SmartDodos.com), waarop de online Klantenservice kan worden bezocht en actuele informatie over onder meer de Producten, Diensten, Abonnementen, tarieven en voorwaarden is gepubliceerd

Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en diensten van SmartDodos die geleverd worden aan of gevraagd zijn door de Klant, voor zover hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Het accepteren van een aanbieding van SmartDodos, dan wel het doen van een Aanvraag houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als delen van de Producten en/of Diensten door derden worden geleverd en/of uitgevoerd.
 3. SmartDodos behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijziging(en) of aanvulling(en) worden tenminste 14 kalenderdagen van tevoren aangekondigd op de Website.

Aanvraag en Levering

 1. SmartDodos levert naast Producten, Diensten die gebaseerd zijn op de verzamelde gegevens.
 2. SmartDodos kan een Aanvraag voor levering weigeren als daar naar mening van SmartDodos technische of economische redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat niet aan de eisen voor installatie is voldaan.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door of namens SmartDodos een bevestiging is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres.
 4. Als een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van koop op afstand, bijvoorbeeld door een Aanvraag via de Website of telefonisch, dan kan de Klant de betreffende aankoop binnen 14 dagen nadat de Klant het Product heeft ontvangen, of in het geval van Diensten 14 dagen nadat de Klant de bevestiging heeft ontvangen, de overeenkomst schriftelijk via de Klantenservice ontbinden. Indien de uitvoering van de Diensten reeds met toestemming van de Klant is aangevangen dan kan de Klant niet meer ontbinden. De kosten van het terugsturen van eventuele apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Klant. Voorwaarde voor retourneren van Producten is dat binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst een ingevuld retourformulier door de Klant aangetekend wordt verstuurd samen met het Product in de originele verpakking en dat het Product in een goede, onbeschadigde staat verkeerd. Klant ontvangt het retourformulier per email nadat er contact is opgenomen met de klantenservice via de website. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de Klant het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen retour.
 5. SmartDodos behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de Producten zijn gebruikt door de Klant of na ontvangst door de Klant zijn beschadigd.
 6. Als de Klant, die een Aanvraag indient, niet de eigenaar van het Perceel is, dan zorgt de Klant dat de eigenaar van het Perceel akkoord is met de levering van de Producten en/of Diensten.

Installatie  en gebruik SmartDodos

Uitlezingsvoorwaarden slimme meter

 1. De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat Umeter data ophaalt bij ESDN en deze verstrekt aan SmartDodos voor de hieronder genoemde doeleinden.
 2. De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat SmartDodos ook historische data probeert op te halen uit de slimme meter. Afhankelijk van de opgegeven installatiedatum kan SmartDodos maximaal 13 maandstanden, 40 dagstanden en 10 dagstanden met kwartierwaarden terugvragen.
 3. In geval van verhuizing naar een gebouw met slimme meter, mag de installatiedatum niet voor het moment dat de klant eigenaar is geworden liggen. Daarnaast is de klant verplicht bij de verhuizing naar een ander gebouw zijn slimme meter uitlezing voor de overdracht op te zeggen.
 4. De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat SmartDodos zijn slimme meter uitleest voor onbepaalde duur.
 5. De klant kan de uitlezing van zijn slimme meter op elk moment stopzetten via post, mail of telefonisch. SmartDodos zet de uitlezing dan binnen 2 weken uit.
 6. De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat SmartDodos de slimme meter- en gebruiksdata opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke bespaaradviezen te geven. Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.
 7. De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat zijn slimme meter data geanonimiseerd wordt en wordt gebruikt voor marketing en andere doeleinden door SmartDodos.
 8. De klant is ermee bekend en stemt ermee in, dat SmartDodos niet kan garanderen dat de slimme meter data volledig, juist, geschikt en/of actueel is. Ook kan SmartDodos op elke moment, zonder enige melding stoppen met de uitlezing van jouw slimme meter.
 9. SmartDodos kan een Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Dienst opschorten als:
  1. als de Klant het Abonnement onder valse voorwendselen is aangegaan of niet zijn juiste gegevens of wijzigingen daarvan aan SmartDodos heeft doorgegeven met de kennelijke bedoeling om te frauderen;
  2. als aannemelijk is dat de Klant in strijd met de wet handelt, schade toebrengt aan een derde of niet aan de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, en deze niet-nakoming de beëindiging of opschorting rechtvaardigt;
  3. de Klant een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  4. het faillissement van de Klant is aangevraagd;
  5. voor de Klant (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd;
  6. de Klant onder bewind of curatele is gesteld; of
  7. voor de Klant een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend.
  8. Als de Klant of SmartDodos een of meer van de verplichtingen uit een Abonnement niet (volledig) nakomt dan kan de andere partij:
  9. de nakoming van zijn verplichtingen uit dat Abonnement per direct opschorten; of
  10. het Abonnement geheel of gedeeltelijk beëindigen, nadat hij de niet-nakomende partij eerst schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en de niet-nakomende partij zijn verplichtingen niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld; dit mits de niet-nakoming die opschorting of beëindiging rechtvaardigt
  11. Bij overlijden van de Klant heeft elk van zijn erfgenamen het recht de Abonnementen van die Klant met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Aanvullend voor detail metingen & Demand Response

Voor succesvolle installatie van de Producten van SmartDodos gelden de volgende voorwaarden:

 1. Er wordt voldaan aan de bij aanvang van de opdracht gestelde voorwaarden voor aansluiting.
 2. Er wordt toegang geleverd tot de ruimtes die nodig zijn voor een succesvolle installatie van de SmartDodos diensten

Diensten

 1. SmartDodos heeft steeds een inspanningsverplichting om de Diensten beschikbaar te houden.
 2. Er is sprake van overmacht als een tekortkoming in de levering van de Diensten niet aan SmartDodos toe te rekenen is. Dit is het geval als deze niet door de schuld van SmartDodos is ontstaan en ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van SmartDodos komt.
 3. In geval van overmacht vervallen de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen van SmartDodos, waaronder de verplichting tot levering van de Diensten, dit voor de duur van de overmacht. SmartDodos is aan de Klant daarvoor geen schadevergoeding verschuldigd.
 4. Als de Klant een storing, beschadiging of een ander gebrek aan zijn Product of Diensten constateert, meldt hij dit direct aan de Klantenservice. SmartDodos verhelpt storingen zo snel mogelijk nadat deze aan haar zijn gemeld.
 5. Als een betaalde Dienst, of een belangrijk deel daarvan, tijdelijk niet beschikbaar is en er geen sprake is van overmacht, dan heeft de Klant recht op terugbetaling van de maandelijkse abonnementsvergoeding voor die periode als:
  • Hij hiervoor binnen een maand een schriftelijk verzoek bij SmartDodos indient; en
  • Het terug te betalen bedrag meer bedraagt dan € 25.
 6. SmartDodos kan de levering van een Dienst tijdelijk staken of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor het onderhoud aan of verbetering van haar infrastructuur, het Product of de Diensten, zonder dat de Klant hierdoor recht heeft op schadevergoeding. Dergelijke beperkingen worden aangekondigd.

Betaling

De voor een Abonnement verschuldigde abonnementsvergoeding wordt maandelijks, of per kwartaal, bij vooruitbetaling bij de Klant in rekening gebracht door middel van automatische incasso.

 1. De Klant zorgt voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als automatisch incasso van het volledige verschuldigde bedrag, niet mogelijk is, dan betaalt de Klant tijdig of op andere wijze.
 2. Als een Abonnement niet op de eerste dag van een maand ingaat of als een Abonnement niet op de laatste dag van een maand eindigt, dan is de Klant alleen de abonnementsvergoeding verschuldigd voor het gedeelte van die maand dat de Klant dat Abonnement had.
 3. De administratie van SmartDodos geldt als bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid van de door de Klant afgenomen Diensten, tenzij de Klant tegenbewijs levert
 4. De Klant is in de gelegenheid zijn bezwaar tegen een in rekening gebrachte vergoeding tot uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de Klantenservice te melden. Na deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de in rekening gebrachte vergoeding.
 5. SmartDodos zal binnen 30 dagen na het ontvangen van een bezwaar reageren. Gedurende deze termijn dient de Klant te blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
 6. De Klant is in verzuim vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. SmartDodos stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, wordt de levering van diensten door SmartDodos beëindigd en kan SmartDodos bij de klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 7. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt ten minste 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag. SmartDodos heeft het recht de werkelijk gemaakte incassokosten op de Klant te verhalen.
 8. De dienstverlening naar de klant wordt pas hervat als alle openstaande kosten betaald zijn, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten.

Garantie

SmartDodos staat ervoor in dat haar Producten en Diensten voldoen aan gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. SmartDodos verleent voor haar Producten (apparatuur en software) gedurende een periode van 6 kalendermaanden de hierboven bepaalde garantie vanaf het moment van levering van de Producten.
 2. Voor het correct functioneren van ons Product en de Diensten is een werkende internetverbinding benodigd. SmartDodos is niet aansprakelijk voor de werking van de internetverbinding en eventuele storingen in het Product en/of de Diensten als gevolg hiervan.
 3. In geval van een gebrek, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en op heldere wijze, uiterlijk binnen 30 dagen na vaststelling te melden bij de Klantenservice om aanspraak te kunnen maken op de garantie.
 4. Voor een hersteld of vervangen Product geldt een garantie voor de resterende garantietermijn, maar tenminste gedurende 90 dagen na herstel of levering van het vervangen Product. .
 5. Garanties zijn niet overdraagbaar aan anderen.
 6. De garantie zoals bedoeld in dit artikel komt te vervallen wanneer een gebrek aan het Product is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SmartDodos, de Klant of een derde wijzigingen heeft aangebracht of getracht aan te brengen aan het Product.

Schade en aansprakelijkheid

De door de geleverde Producten en Diensten weergegeven informatie geeft inzicht in het energieverbruik, besparingen, etc. SmartDodos streeft ernaar deze zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn, maar er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de daadwerkelijke waarden. De gegevens kunnen niet gebruikt worden om elektriciteitsrekeningen van energieleveranciers of netbeheerders ter discussie te stellen.

 1. SmartDodos is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming. Dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in deze voorwaarden niet wordt beperkt of uitgesloten. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van SmartDodos blijven buiten toepassing als, en voor zover, schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SmartDodos.
 2. De Klant meldt eventuele door hem geleden schade, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan de Klantenservice. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld wordt niet vergoed, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijze niet eerder kon melden.
 3. SmartDodos is tegenover de Klant alleen aansprakelijk voor directe schade, en alleen als deze meer bedraagt dan € 25 en is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van SmartDodos bij de levering of installatie van Producten en/of Diensten. SmartDodos is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.
 4. SmartDodos is niet aansprakelijk voor:
  1. Schade in verband met de (onderbroken) levering van de Diensten;
  2. De gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van met de Diensten geleverde informatie(diensten);
  3. Schade in verband met verlies of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht;
  4. Schade, in de ruimste zin van het woord, bij de installatie van het Product en/of het gebruik door de Klant van een Dienst, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van SmartDodos of een door SmartDodos ingeschakelde derde.
 5. In alle gevallen waarin SmartDodos gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten, waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van SmartDodos, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 6. De Klant vrijwaart SmartDodos voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade en kosten als gevolg van het gebruik van de Producten of de geleverde Diensten.

Klantenservice

De Klant kan SmartDodos bereiken via de Klantenservice. De openingstijden en contactgegevens van de Klantenservice zijn te vinden op de Website.

 1. De Klantenservice geeft ondersteuning bij de installatie van Producten en het gebruik van de Diensten.
 2. Klantenservice biedt geen ondersteuning voor apparatuur die niet door SmartDodos ter beschikking is gesteld, zoals meetapparatuur van de netbeheerder, apparatuur van derden of apparatuur ten behoeve van de internetverbinding.

Wijziging Klantgegevens, Abonnement en Verhuizing

De Klant is verantwoordelijk voor juiste en volledige registratie en wijziging van zijn klantgegevens zoals zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening, e-mailadres en alle andere informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van een Dienst.

 1. Als de Klant zijn Abonnement wil wijzigen, dan meldt hij dit op tijd en op de voorgeschreven manier aan de Klantenservice. Alle gevolgen van te late of onjuist uitgevoerde meldingen, blijven voor rekening en risico van de Klant.
 2. Als de Klant verhuist dan stelt hij SmartDodos daarvan ten minste een maand van tevoren op de hoogte en bepaalt SmartDodos in overleg met de Klant de datum met ingang waarvan de door de Klant afgenomen Diensten op het nieuwe adres in principe worden geleverd.
 3. Voor, tijdens en na de verhuizing worden de lopende Abonnementen voortgezet onder de daarvoor geldende voorwaarden.
 4. De Klant neemt de door SmartDodos geleverde apparatuur, inclusief toebehoren, mee naar het nieuwe adres en zorgt voor installatie en aansluiting daarvan.
 5. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing bij verplaatsing van de apparatuur binnen een Perceel.

Privacy en gegevensbescherming

SmartDodos stelt er belang in zorgvuldig om te gaan met haar klantgegevens (onder meer persoons- en meetgegevens), waarvan zij eigenaar is.

 1. SmartDodos neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar infrastructuur en in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.
 2. SmartDodos legt voor de behandeling van de aanvraag, voor de levering en tijdens het gebruik van de Producten en/of Diensten en wanneer de Klant in het kader van de dienstverlening contact heeft met SmartDodos, de gegevens van de Klant vast. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en de Klant te informeren over voor de Klant relevante producten en/of diensten.
 3. Ten behoeve van de uitvoering van de Diensten kan gebruik worden gemaakt van de diensten van derden, in welk geval de gegevens van de Klant versleuteld worden verzonden.
 4. SmartDodos leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verstrekken van informatie, waaronder persoons- en verkeersgegevens, na. SmartDodos is onder meer verplicht:
  • persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek; en
  • te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot verstrekken van meetgegevens.

Toestemming tot gebruik gegevens

 1. De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat SmartDodos (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie gebruikt om haar diensten verder te verbeteren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.
 2. De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat SmartDodos de (energie)data, foutcodes, gebruiksinformatie en andere diagnostische informatie opslaat, verzamelt, verwerkt en gebruikt om persoonlijke adviezen te geven. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.
 3. De klant is ermee bekend en stemt ermee in dat geanonimiseerde en geaggregeerde informatie gebruikt kan worden voor het bepalen van benchmarks, vergelijkingen en ontwikkelen van andere diensten voor derden partijen waarbij deze informatie helpt bij het besparen van energie en/of het verduurzamen daarvan.
 4. SmartDodos verstrekt pas persoonlijke informatie aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de klant (bijvoorbeeld voor offerteaanvragen, of andere aankopen bij bespaarpartners).
 5. Verder informatie over gebruiksgegevens zijn te vinden in ons privacybeleid.

Wijziging voorwaarden en Diensten

SmartDodos kan de Diensten en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen. SmartDodos zal de Klant minimaal vier weken voor invoering van zulke wijzigingen berichten.

 1. Als een wijziging objectief in het nadeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht om het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum.
 2. Deze opzegging vindt schriftelijk via de Klantenservice plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:

– de verhoging van een vergoeding op basis van het consumentenprijsindexcijfer;

– wijzigingen in een Abonnement of Dienst op verzoek van de Klant;

Overdraagbaarheid

Het Abonnement is persoonlijk. De Klant kan het Abonnement niet zonder toestemming van SmartDodos aan derden overdragen.

 1. SmartDodos kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit het Abonnement derden inschakelen.
 2. SmartDodos kan haar rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen of anderszins gelieerde ondernemingen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit de levering van Producten en Diensten is Nederlands recht van toepassing.

 1. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en de rechtsbetrekking tussen SmartDodos en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Utrecht.